คณะกรรมการ


ที่ปรึกษากิตติมาศักดิ์
 • พันเอกศุภกร  อุดชุมพิสัยปภา
 • คุณเทา  แสงเขียว
 • คุณพรชัย  สุวรรณพฤกษ์
 • คุณประมง  ไตรยราช
 • คุณสมชอบ  นิติพจน์
 • คุณสามารถ  วังทะฮาด
 • พันตำรวจเอกนิยม  พุทธาศรี
 • พันตรีประเสริฐ  มณีวรรณ
 • ผอ.ชูทรัพยข์  ตงศิริ
ผู้ฝึกสอนและกรรมการตัดสินในชมรมฯ
 • คุณสุชานาพันธ์  พงษ์ไพร (โปรวิน)
ผู้ฝึกสอนในชมรมฯ
 • คุณศรัณย์  สุวรรณจันลา (โปรเอ็ม)
ประธานชมรมฯ
 • นายพงษ์วณิช  ภูมะพานิช
รองประธานชมรมฯ
 • คุณเสน่ห์  บางทราย
 • คุณธวัชชัย  มณีกุลทรัพย์
 • คุณสมบูรณ์  กำริสุ
 • คุณยุทธพงษ์  สุวรรณพรหม
 • คุณประจักร์ชัย  เชื่อตาแสง
 • คุณฉลอง  เชื้อดวงผุย
 • คุณพิมะ  แสงมณี
 • คุณเฉลิม  เชาว์เจริญ
 • คุณพรชัย  พ่อบาล
 • คุณวุฒิพงษ์  มีบุญ
เลขาชมรมฯ
 • คุณดาบชัย  โพธิ์สุวรรณ
 • คุณศักดิ์สิทธิ์  หล้ามุงคุณ
 • คุณทานตะวัน วงค์ตาพรม
เหรัญญิกชมรมฯ
 • คุณมานิชย์  พรหมดี
กรรมการชมรมฯ
 • คุณอภินพ  ทศศะ
 • คุณณรงณ์เดช  กงบุราณ
 • คุณภูมิพัฒน์  ตาสำโรง
 • คุณจุมพล  วงศ์กาฬสินธุ์
 • คุณพงษ์เสกสรร  แสนสุ
 • คุณสุดใจ  วงค์ตาผา
 • คุณวิศวะ  เพชรผ่องพันธ์
 • คุณสุวิชย์  คำคนซื่อ
 • คุณดนัย  ขาวเมษา
 • พันโทนันทชาติ  รื่นภาคเพ็ชร์
 • คุณทรงศักดิ์  วงศ์พิริยะสมบัติ
ธุรการชมรมฯ
 • คุณวุฒิชัย  หล้ามุงคุณ
ประชาสัมพันธ์ชมรมฯ
 • คุณปฐมพร  บุญทองล่วน
 • คุณวรวิทย์  ตงศิริ
 • คุณบรรจบ  ศิลป์จันทวัง
 • คุณชูเชิญ  อุ้มเป้า